AVTAL FÖR KREATÖRER

Senast uppdaterad 2023-06-20

AVTAL FÖR KREATÖRER 

1. INLEDNING

Teach Academy: Teach Academy, förkortning (“TA “) är ett varumärke som drivs av Fröken Anna AB med organisationsnummer 559252-0844. Varumärket hänför sig till den del av verksamheten som tillhandahåller den digitala marknadsplatsen www.teachacademy.se (”Plattformen”, “Webbplatsen”, “Sajten”). På Plattformen säljs endast Digitala Produkter.

Detta avtal för kreatörer (”Avtal för Kreatörer”) gäller mellan (”Kreatören”), vilken kan vara en privatperson eller näringsidkare som registrerar sin Butik på Plattformen, och Fröken Anna AB / Teach Academy. (“Teach Academy”,vi”, ”vår”, ”oss”)  Genom att bli en Kreatör på Teach Academy accepterar du att ingå Avtalet med oss och accepterar därmed också Villkoren.

Åldersgräns: Kreatören måste vara minst 18 år med full rättshandlingsförmåga för att få sälja Digitala Produkter via Plattformen. Kreatören intygar, genom att slutföra registreringen av sin Butik på Plattformen, att Kreatören än minst 18 år och har rätt att självständigt ingå detta avtal med Teach Academy med bindande verkan.

Ingen exklusivitet: Kreatören är medveten om och accepterar att Teach Academy även har rätt att marknadsföra andra kreatörer via Plattformen. 

Bestämmelserna i (”Avtal för Kreatörer”) utgör ett tillägg till bestämmelserna i Teach Academys användar- och försäljningsvillkor  som finns publicerade på Plattformen.

Du kan alltid nå oss via info@teachacademy.se.

Bestämmelser om ändringar av Villkoren finns i punkt 13 nedan.

2. KREATÖRENS ÅTAGANDEN OCH DIGITALA PRODUKTER

Kreatören som säljer den Digitala Produkter via sin butik på Plattformen är Säljaren av den Digitala Produkten i fråga. Köpeavtalets avtalsparter är därmed Kreatören och Köparen.

Kreatören ska i samband med registreringen av sin Butik, ange om denne agerar i egenskap av privatperson eller näringsidkare. Kreatörer i egenskap av näringsidkare är ensamt och tillfullo ansvariga för att alltid följa tillämplig lagstiftning, inklusive de skyldigheter som följer av gällande konsumentskyddslagstiftning vid försäljning av Digitala Produkter till köpare i egenskap av konsumenter

Kreatören ska: 

 • Använda en kvadratisk produktbild som “bild 1” – övriga i valfritt format.
 • Endast publicera, saluföra eller ladda upp innehåll som denne själv har skapat 
 • Ha erhållit nödvändiga tillstånd från rättighetshavare att inkludera sådant material i Kreatörens Digitala Produkter (såsom upphovsrätt till texter, typsnitt, Clip Art etc.).
 • Anpassa sina Digitala Produkter efter Läroplanen för Förskolan (LpFö18) eller Läroplanen för Grundskolan (Lgr22) och koppla dessa till korrekt kategori på Teach Academy.
 • Ange källhänvisning vid publicering av Digitala Produkter som innehåller faktakunskaper.
 • Låta minst en person korrekturläsa Digitala Produkter före publicering.

Kreatören ska inte:

 • Sälja Digitala Produkter eller publicera material som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller på annat sätt göra intrång i tredje mans upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immateriell rättighet.
 • Bryta mot eller kringgå lagar, tredje mans rättigheter eller Teach Academys villkor.
 • Publicera eller använda falsk, felaktig, vilseledande eller kränkande innehåll eller information.

Kreatören ansvarar själv för att Kreatörens Digitala Produkter, information och övrigt material som Kreatören förmedlar via Plattformen vid var tid följer tillämplig svensk lag.

Teach Academy har ensamrätt att fritt bestämma vilka utav Kreatörens Digitala Produkter som ska saluföras via Plattformen och kan när som helst ta bort dessa i de fall de inte följer Teach Academys Villkor eller inte lever upp till Teach Academys förväntade kvalité.

3. PRISSÄTTNING DIGITALA PRODUKTER

Kreatören saluför sina Digitala Produkter till ett ordinarie pris av minst 10:- alternativt kostnadsfritt.

4. LEVERANS 

Digitala produkter levereras till Köparen via Plattformen efter att Köparen har genomfört sin betalning samt via nedladdningslänkar till köparens angivna e-postadress. Åtkomst till materialet ges även under (“Nedladdningar“)

5. MARKNADSFÖRING

Kreatören upplåter till Teach Academy en kostnadsfri, icke-exklusiv, licens som är begränsad till en rätt att nyttja Kreatörens varumärken, upphovsrätter och övriga immateriella rättigheter som är hänförliga till de Digitala Produkterna i syfte att kunna marknadsföra och sälja de Digitala Produkterna på Plattformen under avtalets giltighetstid.

Teach Academy har rätt till, men ingen skyldighet, att kommersiellt använda allt innehåll som publiceras på Plattformen i syfte att marknadsföra tillgängliga Digitala Produkter. I de fall Teach Academy kommersiellt använder innehåll som Kreatören publicerar på plattformen, kommer Teach Academy att hänvisa till Kreatörens butik.

6. KOMMUNIKATION MED KÖPARE

Kreatören hanterar och bemöter kundtjänstärenden och frågor som om innehåll, reklamationer etc kopplat till den egna butiken. När Kreatören registrerar sig som kreatör på plattformen, ska denne lägga in sina kontaktuppgifter så att Köparen kan nå Kreatören via mail vid eventuella frågor.

Teach Academy har en policy att Köpare ska få svar inom fem (5) arbetsdagar från det att Kreatören mottagit en fråga/ett ärende. Kreatören ska hantera samtliga frågor som inkommer.

Teach Academy har rätt att undersöka kundtjänstärenden och Kreatören ska vid begäran kunna uppvisa underlag och kommunikation som förts med köparen.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Kreatören är personuppgiftsansvarig enligt definitionen i GDPR för sin behandling av köparnas personuppgifter, i den mån kreatören bestämmer medel och ändamål med behandlingen av personuppgifterna. Kreatören ansvarar vid sådana fall tillfullo för att uppfylla bestämmelserna som åligger en ”Personuppgiftsansvarig” enligt vid var tid tillämplig Dataskyddslagstiftning (inbegripet GDPR).

Detta innebär bland annat att Kreatören ansvarar för att informera de registrerade om sin behandling av deras personuppgifter och för att tillhandahålla sin integritetspolicy i anslutning till sina Butiksvillkor via plattformen.

Teach Academy är Personuppgiftsansvarig för av Teach Academy utförd behandling av personuppgifter i den mån Teach Academy bestämmer medel och ändamål med behandlingen. Information om Teach Academy behandling av personuppgifter framgår i Teach Academy integritetspolicy

8. TEACH ACADEMYS AVGIFTER

Teach Academy har rätt att erhålla 20 procent av försäljningspriset (ex. moms) av varje enskild Digital Produkt som säljs. Teach Academy har rätt att när som helst ändra avgiften. Avgiftsändringar kommer att meddelas till kreatören via e-post senast 30 dagar innan de träder i kraft. Kreatören har rätt att avsluta sitt Användarkonto (inklusive sin butik) om Kreatören inte accepterar ändringarna. Om Kreatören inte avslutar sitt Användarkonto (inklusive sin butik) innan ändringen träder i kraft, anses Kreatören godkänna ändringen.

Om en Köpare har rätt till återbetalning av erlagt belopp efter köp (exempelvis på grund av fel i material / produkt, eller dubbelköp) kan Teach Academy återbetala hela summan till köparen utan att meddela Kreatören. 

9. KREATÖRENS ERSÄTTNING

 • Kreatören har rätt ersättning för varje såld digital produkt efter avdrag av Teach Academys avgift. När kreatören sålt produkter för 1000 Kr har hen rätt att begära ut sin ersättning. 
 • Kreatören kan begära ut sin ersättning minst 1 (en) och max 12 (tolv) gånger per år.
 • Har kreatören ej sålt för 1000 kr den 1 december har Kreatören and rätt att begära ut det aktuella belopp som finns registrerat under “ackumulerat faktureringsbelopp” på Kreatörspanelen.
 • Har kreatören ej ett eget företag får denne sin ersättning som lön skattad och klar via Teach Academys samarbetspartner Frilans Finans. Inbetalning av avgifter, moms, sociala avgifter och allt annat som krävs sköts automatiskt och kreatören deklarerar som vid en vanlig anställning. Frilans Finans erhåller 5 % av kreatörens försäljningsarvode innan lönen betalas ut. 
 • Kreatörer med egna företag fakturerar Teach Academy med 30 dagars betaltid angivet på fakturan.

När kreatören kommit igång med sin försäljning erhålls separat dokument om hur faktureringen går till.

10. ATT SÄLJA UTANFÖR PLATTFORMEN

Det är tillåtet att sälja sina Digitala Produkter på flera olika plattformar men ej tillåtet att på eller via Teach Academy:

● Inkludera länkar till andra marknadsplatser eller plattformar där den digitala produkten i fråga säljs.
● I kommunikation med användare på Teach Academy uppmuntra till att genomföra köp av Digitala Produkter utanför Teach Academy.

11. TEACH ACADEMYS RÄTTIGHETER

Teach Academy har rätt att:

 • Justera innehållet som publiceras av Kreatören på plattformen, såsom på Butikssidan eller en Produktsida.
 • Med omedelbar verkan stänga av Kreatörens Användarkonto om denne bryter mot de regler som finns angivna i dessa villkor.

12 GEMENSAMMA KAMPANJER

Teach Academy har rätt att skapa gemensamma kampanjer 4 (fyra) gånger per år då samtliga Digitala Produkter på hela Plattformen saluförs till 25% rabatterat pris. Kreatören erhåller sitt arvode enligt gällande ersättningsnivå (efter prisreducering)  Se punkt 9.

13. ÄNDRINGAR AV VILLKOR 

Vilkoren i detta avtal gäller tills vidare och kan när som helst komma att ändras. Om så är fallet kommerTeach Academy att meddela samtliga Kreatörer om de nya ändringarna. Du kan när som helst välja att avbryta ditt samarbete med oss.

14. TEACH ACADEMYS KONTAKT- OCH FÖRETAGSUPPGIFTER

Bolag: Fröken Anna AB
Org. nr: 559252-0844
Postadress: Stjärnvägen 8, 19140 Sollentuna
E-postadress: info@teachacademy.se

Behöver du mer hjälp?

Kontakta oss så hjälper vi dig med din fråga

KOntakta supporten Tillbaka