AVTAL FÖR KREATÖRER

Senaste uppdatering: 2024-01-01

AVTAL FÖR KREATÖRER 

AVTAL FÖR KREATÖRER 

 1. INLEDNING

Teach Academy (“TA“ eller ”vi/oss”) är ett varumärke som ägs och marknadsförs av Fröken Anna AB (”Fröken Anna”), org.nr. 559252-0844. Varumärket hänför sig till den del av Fröken Annas verksamhet som tillhandahåller den digitala marknadsplatsen teachacademy.se (”Plattformen” eller “Webbutiken“). På Plattformen säljs skol- och förskolematerial i form av nedladdningsbara digitala produkter.

Detta avtal för kreatörer (”Avtalet”) gäller mellan kreatören, vilken kan vara en privatperson eller näringsidkare som registrerar sin Butik på Plattformen, och Fröken Anna. Genom att bli en kreatör på TA accepterar du att ingå Avtalet med oss och accepterar därmed också dess villkor.

Åldersgräns: Kreatören måste vara minst 18 år med full rättshandlingsförmåga för att få sälja digitala produkter via Plattformen. Kreatören intygar, genom att slutföra registreringen av sin Butik på Plattformen, att kreatören är minst 18 år och har rätt att självständigt ingå detta avtal med bindande verkan.

Ingen exklusivitet: Kreatören är medveten om och accepterar att TA även har rätt att marknadsföra andra kreatörer via Plattformen. 

Bestämmelserna i Avtalet utgör ett tillägg till bestämmelserna i Teach Academys användar- och försäljningsvillkor  som finns publicerade på Plattformen.

Du kan alltid nå oss via info@teachacademy.se.

Bestämmelser om ändringar av Avtalet finns i punkt 13 nedan.

 1. KREATÖRENS ÅTAGANDEN OCH DIGITALA PRODUKTER

Kreatören som säljer digitala produkter via sin butik på Plattformen är säljare av den digitala produkten i fråga. Köpeavtalets avtalsparter är därmed kreatören och köparen.

Kreatören ska i samband med registreringen av sin butik, ange om denne agerar i egenskap av privatperson eller näringsidkare och därmed uppge korrekta kontaktuppgifter samt person- eller organisationsnummer. Kreatörer i egenskap av näringsidkare är ensamt och tillfullo ansvariga för att alltid följa tillämplig lagstiftning, inklusive de skyldigheter som följer av gällande konsumentskyddslagstiftning vid försäljning av digitala produkter till köpare i egenskap av konsumenter.

Kreatören ska: 

 • Använda en kvadratisk produktbild som “bild 1” – övriga i valfritt format.
 • Endast publicera, saluföra eller ladda upp innehåll som denne själv har skapat. 
 • Ha erhållit nödvändiga tillstånd från rättighetshavare att inkludera sådant material i Kreatörens digitala produkter (såsom upphovsrätt till texter, typsnitt, Clip Art etc.).
 • Anpassa sina digitala produkter efter Läroplanen för Förskolan (LpFö18) eller Läroplanen för Grundskolan (Lgr22) eller de som kan komma att ersätta dessa läroplaner och koppla dessa till korrekt kategori på TA.
 • Ange källhänvisning vid publicering av digitala produkter som innehåller faktakunskaper.
 • Låta minst en person korrekturläsa digitala produkter före publicering.

Kreatören ska inte:

 • Sälja digitala produkter eller publicera material som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller på annat sätt göra intrång i tredje mans upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immateriell rättighet.
 • Bryta mot eller kringgå lagar, tredje mans rättigheter eller TA:s villkor.
 • Publicera eller använda falsk, felaktig, vilseledande eller kränkande innehåll eller information.

Kreatören ansvarar själv för att kreatörens digitala produkter, information och övrigt material som kreatören förmedlar via Plattformen vid var tid följer tillämpliga regelverk.

TA har ensamrätt att fritt bestämma vilka av kreatörens digitala produkter som ska saluföras via Plattformen och kan när som helst ta bort dessa i de fall de inte följer TA:s villkor eller inte lever upp till TA:s förväntade kvalité.

 1. PRISSÄTTNING DIGITALA PRODUKTER

Kreatören saluför sina digitala produkter till ett ordinarie pris av minst 10 kr alternativt kostnadsfritt. 

 1. LEVERANS 

Digitala produkter levereras till köparen via Plattformen efter att köparen har genomfört sin betalning samt via nedladdningslänkar till köparens angivna e-postadress. Åtkomst till materialet ges även under (“Nedladdningar“)

 1. MARKNADSFÖRING

Kreatören upplåter till TA en kostnadsfri, icke-exklusiv licens som är begränsad till en rätt att nyttja kreatörens varumärken, upphovsrätter och övriga immateriella rättigheter som är hänförliga till de digitala produkterna i syfte att kunna marknadsföra och sälja de digitala produkterna på Plattformen under avtalets giltighetstid.

TA har rätt till, men ingen skyldighet, att kommersiellt använda allt innehåll som publiceras på Plattformen i syfte att marknadsföra tillgängliga digitala produkter. I de fall TA kommersiellt använder innehåll som kreatören publicerar på plattformen, kommer TA att hänvisa till kreatörens butik.

 1. KOMMUNIKATION MED KÖPARE

Kreatören hanterar och bemöter kundtjänstärenden och frågor som berör innehåll, reklamationer etc. som är kopplade till den egna butiken. När kreatören registrerar sig som kreatör på plattformen, ska denne lägga in sina kontaktuppgifter så att köparen kan nå kreatören via e-post vid eventuella frågor.

TA har en policy att köpare ska få svar inom fem (5) arbetsdagar från det att kreatören mottagit en fråga/ett ärende. Kreatören ska hantera samtliga frågor som inkommer och som är relaterade till dennes butik.

TA har rätt att undersöka kundtjänstärenden och kreatören ska vid begäran kunna uppvisa underlag och kommunikation som förts med köparen.

 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Kreatören är personuppgiftsansvarig enligt definitionen i TA:s integritetspolicy för sin behandling av köparnas personuppgifter, i den mån kreatören bestämmer medel och ändamål med behandlingen av personuppgifterna. Kreatören ansvarar vid sådana fall tillfullo för att uppfylla bestämmelserna som åligger en personuppgiftsansvarig enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning.

TA är personuppgiftsansvarig för av TA utförd behandling av personuppgifter i den mån TA bestämmer medel och ändamål med behandlingen. I dessa fall kan kreatören komma att betraktas som personuppgiftsbiträde. Information om TA:s behandling av personuppgifter framgår i TA:s integritetspolicy

När kreatören betraktas som personuppgiftsansvarig innebär det bland annat att kreatören ansvarar för att informera de registrerade om behandlingen av deras personuppgifter. Det åligger kreatörerna att tillhandahålla TA:s integritetspolicy i anslutning till sina butiksvillkor via Plattformen.

 1. TEACH ACADEMYS AVGIFTER

TA har rätt att erhålla 25 procent av försäljningspriset (ex. moms) för varje enskild digital produkt som säljs. TA har rätt att när som helst ändra avgiften. Avgiftsändringar kommer att meddelas till kreatören via e-post senast 30 dagar innan de träder i kraft. Kreatören har rätt att avsluta sitt användarkonto (inklusive sin butik) om kreatören inte accepterar ändringarna. Om kreatören inte avslutar sitt användarkonto (inklusive sin butik) innan ändringen träder i kraft, anses kreatören godkänna ändringen.

Om en köpare har rätt till återbetalning av erlagt belopp efter köp (exempelvis på grund av fel i material / produkt, eller dubbelköp) kan TA återbetala hela summan till köparen utan att i meddela kreatören i förväg. 

 1. KREATÖRENS ERSÄTTNING
 • Kreatören har rätt till ersättning för varje såld digital produkt efter avdrag för TA:s avgift. När kreatören sålt produkter för 1000 kr har denne rätt att begära ut sin ersättning i form av royalty.
 • Kreatören kan begära ut sin ersättning minst en och max 12 gånger per år.
 • Har kreatören inte sålt för 1000 kr den 1 december innevarande år har kreatören and rätt att begära ut det aktuella belopp som finns registrerat under “ackumulerat faktureringsbelopp” på Kreatörspanelen.
 • Har kreatören inte ett eget företag får denne sin ersättning utbetald som royalty till angivet bankkonto. Detta anges under Kreatörspanel – Inställningar – Min butik. Uttag registrerade den 5:e innevarande månad får sin utbetalning den 25:e samma månad.
 • Kreatörer med egna företag fakturerar TA med 30 dagars betaltid angivet på fakturan. När kreatören kommit i gång med sin försäljning erhålls separat dokument om hur faktureringen går till.
 • TA rapporterar i egenskap av plattformsoperatör den 31 januari året efter inkomståret kontrolluppgifter till Skatteverket om varje kreatör som förmedlat försäljning av fler än 30 tillfällen eller där försäljningen överstiger 2000 euro per år (exkl. moms). Detta rapporteras på blankett KU91 och TA meddelar kreatörerna via E-post när kontrolluppgifterna är inskickade.
 • TA rapporterar i egenskap av plattformsoperatör den 31 januari året efter inkomståret kontrolluppgifter till Skatteverket över varje kreatörs totala försäljning. Detta rapporteras på blankett KU10 för privatpersoner och KU70 för företag. TA meddelar kreatörerna via e-post när blanketterna är inskickade.
 1. ATT SÄLJA UTANFÖR PLATTFORMEN

Kreatörerna är tillåtna att sälja sina digitala produkter på flera olika plattformar men det är inte tillåtet att på eller via TA:

 • Inkludera länkar till andra marknadsplatser eller plattformar där den digitala produkten i fråga säljs.
 • I kommunikation med användare på TA uppmuntra användare att genomföra köp av digitala produkter utanför TA.
 1. TA:s RÄTTIGHETER

TA har rätt att:

 • Justera innehållet som publiceras av kreatören på Plattformen, såsom på butikssidan eller på en produktsida.
 • Med omedelbar verkan stänga av kreatörens användarkonto om denne bryter mot de regler som finns angivna i dessa villkor.

12 GEMENSAMMA KAMPANJER

TA har rätt att skapa gemensamma kampanjer fyra gånger per år då samtliga digitala produkter på hela Plattformen saluförs till 20-25% rabatterat pris. Kreatören erhåller sitt arvode enligt gällande ersättningsnivå (efter prisreducering), se punkt 9.

 1. ÄNDRINGAR AV VILLKOR 

Villkoren i detta avtal gäller tills vidare och kan när som helst komma att ändras. Om så är fallet kommer TA att meddela samtliga kreatörer om de nya ändringarna innan dessa träder i kraft. Kreatörerna kan när som helst välja att avbryta ditt samarbete med oss.

 1. TA:s KONTAKT- OCH FÖRETAGSUPPGIFTER

Bolag: Fröken Anna AB
Org. nr: 559252-0844
Postadress: Stjärnvägen 8, 19140 Sollentuna
E-postadress: info@teachacademy.se

Behöver du mer hjälp?

Kontakta oss så hjälper vi dig med din fråga

KOntakta supporten Tillbaka